Info training WMO Consulent

Met het ingaan van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 wordt gebruik gemaakt van een nieuw ondersteuningsmodel. Uitgangspunt is dat de zorg en ondersteuning dichtbij de burger wordt georganiseerd. Dit betekent dat die zorg en ondersteuning wordt ingezet welke de ‘eigen kracht’ van mensen en hun omgeving bevordert, met aanvullende professionele ondersteuning waar dat echt nodig is.

Het indicatieprotocol van de gemeente speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van het integrale ondersteunings-arrangement voor de cliënt. Dat indicatieprotocol is gebaseerd op de juridische toepassing van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Welk artikel van het WMO wordt toegepast, is per gemeente verschillend, aangezien iedere gemeente eigen beleidsregels hanteert.

Handvat

Iedere vraag naar ondersteuning is in beginsel uniek en daarom zal het vaststellen van het indicatieprotocol per cliënt verschillend zijn.

Deze training zal daarvoor handvatten bieden, om die ruimte welke beschikbaar is voor maatwerkoplossingen toe te passen. Met andere woorden: per individuele melding en aanvraag dient altijd een inschatting en afweging van de situatie gemaakt te worden.

Proces-stappen in werkinstructies

De proces-stappen die doorlopen worden bij het indienen en verwerken van een melding, het indienen en verwerken van een aanvraag en het afgeven van een indicatie zijn per gemeente anders. Wij gaan hier met een aantal voorbeelden werken. Eigen ervaringen uit de werkvloer zijn van harte welkom. Voor degenen die geen ervaring hebben met de wmo, staat het vrij om vragen op te schrijven en deze te mailen naar

De WMO consulent zal de volgende vaardigheden ontwikkelen:
 • Inzicht (in kaart brengen wat de situatie van de client is)
 • Luisteren
 • Geduld
 • Oplossingsgericht denken
 • Grenzen aangeven
 • Eigen kracht
 • Inzetten referentiekader
 • Diverse communicatietools inzetten om de vraag van het probleem duidelijk te hebben.

Ondersteuningsopbouw

De mogelijkheid om belemmeringen op te lossen in de 0e

en 1e lijnsondersteuning wordt vastgesteld binnen diverse dimensies binnen een gemeente. Een aantal voorbeelden zijn:

 • Vraagwijzer
 • Wijkteam
 • Zorgloket
 • Jongeren loket

Tijdens het gesprek met de cliënt kan blijken dat de cliënt zelf of met hulp van anderen (een gedeelte van) zijn problemen kan oplossen (0e lijnsondersteuning) of met behulp van ondersteuning vanuit een wijkteam (1e lijnsondersteuning).

Daar wordt ook vastgesteld of er een noodzaak is voor een maatwerkvoorziening in de vorm van een integraal ondersteuningsarrangement (2e lijn).

Het kan zo zijn dat er een mix van deze vormen van ondersteuning nodig is voor de cliënt. Voorzieningen uit de 0e of 1e lijn zijn altijd voorliggend aan voorzieningen uit de 2lijn.

Hiermee ziet de ondersteuningsopbouw er als volgt uit:

0e Lijns-ondersteuning

 • Burgerkracht (wat kunt u zelf, bewonersinitiatieven, vrijwilligerswerk, eigen netwerk, mantelzorg, etc.)

1e lijnsondersteuning

 • Vraagwijzer en kortdurende ondersteuning (4-6 maanden) via het wijkteam maatschappelijke ondersteuning.
 • Ondersteuning door gebiedsgerichte welzijns- en wijknetwerkorganisaties.
 • Collectieve ondersteuning in het gebied voor inloop en activiteiten gericht op ontmoeting, recreatie en educatie.

2e lijnsondersteuning

 • Ondersteuning via ondersteuningsarrangement (beschikking nodig)

Het bovenstaande betekent dat de inzet van professionele ondersteuning in de vorm van een maatwerkvoorziening altijd een aanvulling vormt op de ‘eigen kracht’ en het sociale netwerk van de cliënt en op de aanwezige algemene voorzieningen. Dit wordt de piramide van zelfredzaamheid genoemd.

social_enterprise_piramide_van_zelfredzaamheid.jpg

Integrale ondersteuningsarrangementen

Als uit vraagverheldering blijkt dat er professionele zorg in de vorm van een maatwerkvoorziening noodzakelijk is, worden er integrale ondersteuningsarrangementen ingezet. De gemeente is verantwoordelijk voor het afgeven van een beschikking die recht geeft op levering van deze ondersteuning.

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?
Wilt u meer weten over mijn trainingen?
Neem contact op