Info training Interculturele Communicatie

Het doel van deze training is om de cursist inzicht te geven in de noodzakelijke houding, kennis en vaardigheden voor een competent optreden in interculturele ontmoetingen. Competenties die van onschatbare waarde zijn voor medewerkers in het onderwijs, de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en politie en justitie. Met het verwerven van deze vaardigheden kunnen materiële en immateriële winsten worden geboekt zoals tevreden cliënten en efficiënter optreden in allerlei typen interculturele ontmoetingen, met een minimum aan misverstanden.

Er wordt nagestreefd de cursist intercultureel competent te maken door hem of haar in staat te stellen de sociale werkelijkheid via het zogenaamde derde perspectiefte bezien. Dat betekent dat voor het waarnemen en interpreteren van gedrag en het entameren van communicatie en feedback niet de eigen culturele bagage, of die van de ander, als uitgangspunt wordt genomen, maar een derde invalshoek wordt gekozen die een combinatie is van de beide perspectieven.

Het derde perspectief is eigenlijk de hoogste fase van het zogenaamde 'staircase model of intercultural competence ' die het 'onbewust competent handelen ' wordt genoemd. Dit is vergelijkbaar met het onbewust handelen in de eigen culturele setting. handelen in de eigen culturele setting.

Na bestudering van de theorie, de daarbij behorende praktijkvoorbeelden en het afleggen van de toetsen in de module kan worden verwacht dat de cursist zich de basis van het beoogde 'derde perspectief' eigen heeft gemaakt. Wat dat perspectief inhoudt is uitgebreid beschreven in de cursus. eigen heeft gemaakt. Wat dat perspectief inhoudt is uitgebreid beschreven in de cursus.

Zo'n vaardigheid wekt de indruk dat het hier gaat om een ‘schaap met vijf poten’. Dat is in zekere zin ook waar. Vanzelfsprekend kan het volgen van één cursus slechts leiden tot het ontstaan van ‘grassroots’ van interculturele competenties.
Interculturalisatie is een ongoing proces. Ieder die deze training heeft doorlopen krijgt door de opgedane kennis, de praktijk van interculturele ontmoetingen en het streven de opgedane vaardigheden te verbeteren de mogelijkheid om de eigen interculturele competenties steeds te blijven optimaliseren.

De training is gericht op kennisverwerving en training in interculturele communicatie en in competent optreden in cultureel diverse situaties. Men vindt daarin antwoord op vragen als:

  • Op welke terreinen vertonen Ali en Jan en op internationaal niveau Nederland en b.v. Marokko overeenkomsten en verschillen?
  • In welk opzicht is een mens een cultuurwezen?
  • Hoe kan men internationaal succesvol handel drijven, diplomatiek onderhandelen en crisis managen?
  • Hoe kan misinterpretatie van non-verbaal gedrag in verschillende culturen worden vermeden?
  • Waarom willen Fatima en Carla en op internationaal niveau landen als Nederland en b.v. Frankrijk hun identiteit behouden?
  • Wat is de rol van beeldvorming bij het mislukken van hulpverlening en het ontstaan van internationale diplomatieke conflicten?
  • Waarom zijn mensen uit een bepaald land geen vertegenwoordigers van hun groep, land of cultuur?
  • Waarom is een training in interculturele competenties voor zowel autochtone als allochtone hulpverleners en personen in de internationale handel en diplomatieke dienst noodzakelijk?
  • Hoe kan interculturalisatie de doelmatigheid en productiviteit van instellingen en bedrijven verhogen? en
  • Hoe kan interculturele competentie de hulpverlening in interculturele contexten optimaliseren en op internationaal niveau diplomatieke conflicten vermijden?
Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?
Wilt u meer weten over mijn trainingen?
Neem contact op